Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze
Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te
powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego
(RPW Okucia Budowlane, 91-358 Łódź ,ul.Jeziorna 10 ).
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze
indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

§1 Definicje
1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w
przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub
lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer
nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2. Adres reklamacyjny:
RPW Okucia Budowlane
91-358 Łódź
ul.Jeziorna 10

3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.rpwokucia.pl/wysylka_platnosc/
dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
4. Dane kontaktowe:
Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres e-mail lodz@rpwokucia.pl, formularz kontaktowy na stronie bądź telefonicznie 42 658 35 10
5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu
wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.rpwokucia.pl/wysylka_platnosc/
6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi
stosownymi przepisami prawa.
7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym
produkcie.
8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a
posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu
związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi
zmianami.
10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych
i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie
wyborów Kupującego.
13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu
przez Kupującego.
15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do
odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod
adresem www.rpwokucia.pl/wysylka_platnosc/
17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem
zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy
określeniu jego ceny (cena/jednostka).
19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
23. S k l e p – serwis internetowy dostępny pod adresem, www.rpwokucia.pl
z a pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
24. Sprzedający:
RPW Okucia Budowlane
91-358 Łódź
ul.Jeziorna 10

NIP: 726-136-41-30

KONTO BANKOWE: 40 1140 2017 0000 4802 0377 6234

25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych
poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci
urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i
umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964
roku w przypadku Kupujących.
28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w
umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy
zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
przeznaczenia;
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały
wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi
odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej
od Sprzedającego;
f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub
osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej
oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku
towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent,
chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać
albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy
ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu
określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności;
miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia
umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne
1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym
regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy
wolne od wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są
cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy,
który określony jest w cenniku dostaw.
5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin
oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu
oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu
dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień
umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia,
faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w
wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do
samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca
wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od
umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla
produktów znajdujących się w sklepie.
8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków
porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z
umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę
umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania
sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub
nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z
zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości
poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na
funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome,
Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej
funkcjonalności sklepu www.rpwokucia.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu
ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien
podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są
ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w
tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w
każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w
sklepie.
11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zawarcie umowy i realizacja
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące
czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. dodanie do koszyka produktu;
b. wybór rodzaju dostawy;
c. wybór rodzaju płatności;
d. wybór miejsca wydania rzeczy;
e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję”
3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a
zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych
po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w
terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić
świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez
Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia
zamówienia.
6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po
zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu
płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie
Sprzedającego.
7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub
części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o
wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem
(płatnego przy odbiorze).
8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla
zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach
produktow. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem
sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego
przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi
załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.
§4 Prawo do odstąpienia od umowy
1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do
odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania
rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu
umowy )otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie
później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na
nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego
mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie
dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej
przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci
Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia
rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi
dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do
chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o
utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę.
§5 Rękojmia
1. Sprzedający na podstawie art. 5 5 8 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza
odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w
art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed
upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili
przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już
wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu
prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia
wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez
Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny
sposób zaspokojenia.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.
8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę
w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez
kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od
Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną
od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym
kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego
zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy
sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest
upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt
Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na
rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby
nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w
miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez
Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i
niebezpieczeństwo Sprzedającego.
12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10
13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany
rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie
Konsumenta.
15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem
sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy
Konsumentowi.
16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od
wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej
niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli
przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania
rzeczy Konsumentowi.
17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności
rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy
Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy
stwierdzone przed upływem tego terminu.
18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a
jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg
terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna
się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu
rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego
tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do
wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna
biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub
bezskutecznego zakończenia mediacji.
20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje
się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument
dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady
dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w
sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy
albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł
umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za
które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu
kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia
rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści,
a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to
przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu
rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz
Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w
prawie.
§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu
jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia
swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez
Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili
możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych
wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce
prywatności, która znajduje się pod adresem: www.rpwokucia.pl/polityka-prywatnosci/
§7 Postanowienia końcowe
1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw
Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku
niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający
deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce
zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą
elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie
zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu
prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin
(www.rpwokucia.pl/regulamin/)W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie
opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego
przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej
korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako
obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie
obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę,
rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przez Wojewódzkich Inspektoratach
Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim
Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem
metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez
Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.